top of page

현장체험학습

들꽃수목원 체험학습

연 락 처  :  02-474-0590, 010-3747-9146                  

행사기간 : 2024년 3월 ~ 12월                                       

  행사장소 : 경기도 양평 들꽃수목원                                   

​참  가  비 : 1인당 23,000원(초등부) / 15,000원(유치부)

준  비  물 : 도시락, 돗자리                                               

봄체험_수정.jpg
가을체험_수정.jpg
KakaoTalk_20240129_103325218.jpg
KakaoTalk_20240129_103325218_01.jpg
bottom of page